Ondernemingsraad

In een ondernemingraad (OR) hebben medewerkers van een bedrijf of organisatie zitting. De ondernemingsraad voert namens het personeel overleg met de directie van het bedrijf. Het orgaan wordt gevormd nadat er verkiezingen hebben plaatsgevonden. Medewerkers kunnen stemmen op kandidaten van vakbonden of van vrije lijsten.

Als de ondernemingsraad (OR) is samengesteld, zal een reglement worden opgesteld. In dit reglement wordt onder meer aandacht besteed aan verkiezingen en de (wijze van) kandidaatstelling voor de OR. Ook een afwijkende zittingstermijn kan in het reglement worden opgenomen. De rechten van de OR, zoals onder andere het adviesrecht, het instemmingsrecht en het initiatiefrecht zijn geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In deze wet uit 1971 werd vastgelegd dat ieder bedrijf met ten minste 50 werknemers een ondernemingsraad moest instellen.

Rechten van de ondernemingsraad

Volgens de Wet op de Ondernemingsraden is het doel van een ondernemingsraad het uitoefenen van medezeggenschap in het belang van het goed functioneren van het bedrijf in al haar doelstellingen. Het behartigen van belangen van individuele werknemers behoort niet tot de taken van de Ondernemingsraad. Dit wordt onder meer gedaan door de vakbonden.

Ondernemingsraden hebben sinds 2009 spreekrecht tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Ze mogen hun standpunt over benoemingen, ontslag en beloningen van bestuurders en commissarissen laten weten. Het bedrijf (de vergadering van aandeelhouders) is echter niet verplicht iets met de adviezen van de ondernemingsraad te doen.

De Ambtelijk Secretaris

Veel ondernemingsraden hebben een ambtelijk secretaris. Een ambtelijk secretaris ondersteunt OR-leden op secretarieel en beleidsmatig gebied. Een ambtelijk secretaris wordt toegevoegd aan de OR. Dat betekent dat hij of zij geen lid is van de ondernemingsraad en ook niet mag stemmen.